0

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Prodávající MoreThanNuts

Lancer International s.r.o.  (dále jen jako „prodávající“)

se sídlem Platnéřská 90/13, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ: 07628111

DIČ: CZ07628111

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 302998

Prodávající Lancer International s.r.o. je zároveň provozovatelem webového rozhraní obchodu na morethannuts.cz, přes který provozuje maloobchod, a držitelem ochranné známky More Than Nuts.

Kontakty MoreThanNuts

tel.: +420 734 364 344

e-mail: info@morethannuts.cz (slouží též pro doručování dle těchto obchodních podmínek)

Facebook: https://www.facebook.com/morethannuts-107438204359907

Instagram: https://www.instagram.com/more.than.nuts/

Bankovní spojení:č. účtu: 292739201/0300.,vedený ve Československá obchodní banka,a.s.(Česká republika)

Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst.1 a souvis. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím online obchodu prodávajícího umístěného na webovém rozhraní morethannuts.cz.
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti.
 3. V kupní smlouvě lze výslovně sjednat odchylná ujednání, která mají v takovém případě přednost před dotčeným ustanovením obchodních podmínek.
 4. Není-li určeno jinak, jsou obchodní podmínky nedílnou součástí kupní smlouvy. Platné znění kupní smlouvy a obchodních podmínek je v českém jazyce.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit či doplňovat obchodní podmínky. Práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti dosavadního znění obchodních podmínek tím nejsou dotčena.

Uzavření kupní smlouvy a objednávka zboží

 1. Prezentace zboží, která je umístěna na webovém rozhranímorethannuts.cz, je pouze informativního (orientačního) a marketingového charakteru, a stává se závaznou v rozsahu ceny a množství toliko při uzavření kupní smlouvy souhlasným projevem prodávajícího a kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. Obchodní podmínky vylučují použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Prodávající neodpovídá za prezentaci zboží zobrazovanou na jiných webových stránkách.
 2. Objednání zboží probíhá tak, že kupující vloží zboží do košíku v rámci webového rozhraní morethannuts.cz a výslovně potvrdí (odešle) objednávku, přitom platnost cen je určena konečným potvrzením objednávky prodávajícím. Tím není dotčena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Ceny zboží zahrnují DPH a nezahrnují cenu balného a dopravy, která je v objednávce vyčíslena zvlášť. To platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno v České republice a Slovenské republice.
 4. Prodávající nezaručuje dostupnost prezentovaného zboží. V případě nedostatku některého objednaného zboží bude položka odstraněna z objednávky a kupní cena snížena, případně její část vrácena, byla-li zaplacena společně s potvrzením objednávky. Vzhledem k ilustrativní povaze prezentovaného zboží se skutečný vzhled dodaného zboží může mírně lišit.
 5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávka (objednávkový formulář) obsahuje zejména informace o:
 • objednaném zboží, které se zobrazuje na základě vložení do elektronického nákupního košíku,
 • způsobu úhrady kupní ceny,
 • údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží, údaje potřebné pro dodání a o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako „objednávka“).

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 1. Před potvrzením objednávky má kupující možnost zkontrolovat a měnit její údaje, opravovat chyby atd. Objednávku kupující potvrdí kliknutím na tlačítko „objednát“.
 2. Veškeré objednávky, které kupující kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ potvrdí, jsou závazné. Kupující tímto potvrzuje, že byl seznámen s obchodními a reklamačními podmínkami. Kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“kupující prohlašuje, že uvedl správné a kompletní dodací a fakturační údaje.Potvrzení objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a dodání zboží, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy platným 15 dnů. Podmínkou platnosti objednávky je, že kupující vyplní všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři a potvrdí, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami na webovém rozhraní obchodu.
 3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (např. množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné (mimořádné) potvrzení objednávky komunikačními prostředky na dálku.
 5. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením informace o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronicky, a to na adresu elektronické pošty (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) a není-li takové adresy, na jiný kontakt kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícím prostřednictvím elektronické pošty.
 7. V případě, že došlo ke zjevné chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání (např. uvedení ceny v jiné měně bez správné konverze, zjevná chyba v nabízeném množství za jednotkovou cenu), nemá prodávající povinnost dodat kupujícímu zboží za tuto zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o akceptaci objednávky. Prodávající v takovém případě bezodkladně informuje kupujícího o chybě a zašle kupujícímu prostřednictvím elektronické adresy kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícím prostřednictvím elektronické pošty.

Kupní cena a platební podmínky

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se dále rozumí kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Platba kupní ceny je možná následujícími způsoby:
 • online bezhotovostně prostřednictvím platebního systému (platební brány)
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • hotově nebo bezhotovostně platební kartou při převzetí zboží na prodejně.
 1. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná bezodkladně po uzavření kupní smlouvy nebo společně s odesláním objednávky (v závislosti na způsobu vybrané úhrady). Kupující je povinen bezhotovostně uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb, na kterého je při placení přesměrován.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího, případně doručenou zárukou banky prodávajícího o připsání částky ve prospěch jeho účtu.
 4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.9 a 2.11), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Kupující bere na vědomí, že případné slevy z ceny zboží nelze kombinovat, není-li výslovně u každé z nich uvedeno jinak. 
 6. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu vystaví daňový doklad – fakturu, a to elektronicky. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen při určitých platbách (v hotovosti) vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

Dodání zboží

 1. K expedici zboží dochází obvykle během následujících 5 dní po potvrzení objednávky, ne později než pátý pracovní den po objednávce. Dojde-li k poškození zboží během přepravy, je nutné jej ihned osobně reklamovat u přepravce, příp. doručovacího kurýra.
 2. Dodání zboží je možné následujícími způsoby:
 1. zasláním PPL
 2. osobní odběr na pobočkách More Than Nuts
 3. zasláním Zásilkovnou (platí pro objednávky do 9 kg včetně).
 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud je z důvodů na straně kupujícího zmařeno dodání, které bylo potvrzeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zbožívčetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Pokud v takovém případě již prodávajícímu vznikly náklady s dodáním zboží, vrací se kupní cena se započtením těchto nákladů.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o:
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 1. Nejedná-li se o případ, kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemnou formoua zasláno na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího, případně prostřednictvím vyplněného vzoru, který tvoří přílohu obchodních podmínek, zaslaného e-mailem na info@morethannuts.cz. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od kupní smlouvy.
 3. V případě odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V důsledku odstoupení lze zboží vrátit i osobně v provozovně prodávajícího v běžné otevírací době.
 4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží do momentu jeho zpětného převzetí je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Poskytne-li prodávající kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy (nebo částečnému odstoupení od kupní smlouvy tak, že již není splněna podmínka pro obdržení dárku) kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, neuhrazení kupní ceny podle smluvních podmínek, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží nebo v případě vzniku jiných neobvyklých skutečností, pro které nelze po něm spravedlivě požadovat plnění. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 

Zodpovědnost za vady a postup při uplatnění reklamace (Reklamační řád)

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy či prezentace jimi prováděné, a nelze-li tak očekávané vlastnosti určit, pak vlastnosti, které lze očekávat za obdobných okolností (např. cena, místo dodání a čas uzavření kupní smlouvy),
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje jiným požadavkům právních předpisů.
 1. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 
 2. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • úpravu a/nebo doplnění zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.
 1. Kupující má v důsledku práva z vadného plnění právo odstoupit od smlouvy, a to:
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po úpravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně v místě podnikání anebo místě určeném pro vypořádání závazků. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit (čl. 5). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Ustanovení o právech kupujícího z vadného plnění se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu či nižší jakost, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobeném jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace navrhuje kupující po domluvě s prodávajícím.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran v případě vad zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o řádném plnění, právech z vadného plnění a jakosti při převzetí a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 8. Reklamace se provádí písemnou formou prostřednictvím e-mailu zaslaného na info@morethannuts.cz, případně osobně v provozovně prodávajícího. Kupující uvede číslo objednávky, položku objednávky a popis vady.
 9. Reklamované zboží je nutné předložit či zaslat zpět na adresu prodávajícího pro posouzení závadnosti, a to obdobným způsobem jako při odstoupení od smlouvy, tedy osobně či doručením na provozovnu prodávajícího. 
 10. Reklamace se nevztahuje na obdarování dárky a ochutnávky, které jsou kupujícím dodávány zdarma.
 11. V případě rozdělení objednávky se stejnými fakturačními údaji, nevzniká nárok na další dárek nebo slevu k objednávce. Z důvodu automatického spojení 2 a více objednávek do jednoho balíku.
 12. Prodávající deklaruje, že reklamace bude po informování telefonem nebo e-mailem vyřešena vždy k maximální spokojenosti kupujícího. Prodávající a provozovatel webového rozhranímorethannuts.cz prohlašuje, že zboží či suroviny, z nichž je vyráběno, je převáženo, skladováno a zpracováváno dle požadavků Státní zemědělské a potravinářské inspekce a že dodržuje veškeré předpisy na tomto úseku. Řídí se nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a č. 852/2004 a dalšími přímo použitelnými předpisy EU a předpisy ČR. 
 13. Minimální trvanlivost na veškeré zboží je minimálně 2 měsíce při uchovávání v chladu do 20 °C, suchu do 40% vlhkosti a bez přístupu přímého slunečního záření. Reklamaci lze uplatnit zejména v případě, že je zboží napadeno plísní, hnilobou nebo škůdci. Minimální trvanlivost neplatí v případě kupní smlouvy na zboží, které je prezentováno za zvláštních podmínek kvůli možným vadám či nižší jakosti.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vzájemná práva a povinnosti se řídí právem České republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má kupující jako spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě je oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího, a to v případě, že se spor nepodařilo vyřešit přímo s prodávajícím. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího. Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 6. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 08. 03. 2021